Novinka pro rok 2021 Psychologie v praxi manažera profesní titul MSc.

Mgr. Karin Konečná, koordinátor studia
Mgr. Karin Konečná, koordinátor studia

MSc. studium - Psychologie v praxi manažera

Studijní program MSc. (Master of Science) nabízí studentům rozšíření jejich dosavadních teoretických vědomostí, znalostí, kompetencí a zkušenosti z oblasti psychologie v rámci řízení firem potažmo zaměstnanců a zákazníků.

Základní informace o studiu:


Podmínky pro přijetí:

VŠ vzdělání nebo praxe na vedoucí pozici

Způsob a forma výuky:

Studium probíhá prezenční nebo video formou

Jazyk výuky:

Studium v češtině s akceptací slovenštiny

Délka studia:

12 - 24 měsíců 

Zahájení studia:

Dle časového harmonogramu uvedeného na tomto webu

Studijní materiály:

Zahrnuty v ceně školného

Zakončení jednotlivých předmětů:

Formou online z domova nebo v rámci výuky

Zakončení studia:


Obhajoba závěrečné práce (rozsah min. 40 stran)

Školné

Možno hradit v měsíčních splátkách, tj. 4 990,- Kč měsíčně vč. DPH

59 880,- Kč vč. DPH

Ostatní poplatky

Žádné další poplatky nejsou vybírány

Slavnostní ukončení 3 500,- Kč vč. DPH 

              Předměty studijního programu

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 odborných předmětů. Výuka probíhá prezenční formou nebo videokonferencemi. Harmonogram výuky student obdrží na začátku studia. Rozsah výuky je 9 x 6 hodin za celé studium. Prezenční forma i videokonference  probíhají o víkendech.     

odborný předmět - Úvod do managementu
odborný předmět - Úvod do managementu

Úvod do studia probíhá jako jediný online formou. Student získá základní informace o samotné historii managementu, koncepci managementu nebo jeho představitelích, kdy zjistíte jakým způsobem právě oni řídili své společnosti.

odborný předmět - Manažerské systémy
odborný předmět - Manažerské systémy

Druhý předmět je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností. Konkrétně na problematiku delegování pravomocí a úkolů, podpoře leaderů v týmu, nových myšlenek a nápadů. Cílem je monitoring osobnosti manažera či organizační kultura.  

odborný předmět - Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů
odborný předmět - Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů

Cílem je posílit komunikační dovednosti manažera se svými podřízenými zaměstnanci v rámci hodnotících rozhovorů. Studium je obohaceno o praktické cvičení vedení rozhovoru.

odborný předmět - Využití osobnostního potenciálu
odborný předmět - Využití osobnostního potenciálu

Čtvrtý předmět je orientovaný formou modelových ukázek a cvičných situací s okamžitou zpětnou vazbou na problematiku efektivního řízení porad ať už formálních nebo neformálních.  

odborný předmět - Vztahy - pracovní i soukromé
odborný předmět - Vztahy - pracovní i soukromé

Následující předmět je zaměřený na řízení lidských zdrojů, konkrétně podporu a rozvoj silných stránek a minimalizaci stránek slabých pro efektivní vedení a řízení svých podřízených.   

odborný předmět - Řízení podle kompetencí
odborný předmět - Řízení podle kompetencí

Smyslem je studenta seznámit se současným trendem vedení a s řízením lidí dle kompetencí s využitím kompetenčního profilu. Cílem tohoto předmětu je vytvoření kompetenčních profilů svých podřízených, popis jednotlivých kompetencí, stanovení těchto priorit jejich úrovně a kvality.

odborný předmět - Vedení přijímacího rozhovoru se zaměstnanci
odborný předmět - Vedení přijímacího rozhovoru se zaměstnanci

Sedmý předmět je zaměřen na efektivní vedení přijímacího pohovoru s novým potenciálním zaměstnancem.

odborný předmět - Koučování
odborný předmět - Koučování

Smyslem a výstupem z tohoto předmětu je zlepšení (zvýšení) výkonu zaměstnance. 

odborný předmět - Motivace zaměstnanců
odborný předmět - Motivace zaměstnanců

Předposlední předmět tohoto studia si klade za cíl identifikovat silné stránky, rezervy a rizika osobnostního, výkonového a zejména motivačního potenciálu studentů, a to formou dotazníků, testů a modelových situací. Studium je také zaměřeno na zvládání konfliktních situací. 

Seminář k závěrečné práci

Posledním předmětem je seminář k závěrečné práci, který si klade za cíl úspěšně studenta dovést k obhajobě závěrečné práce. Konkrétně se jedná o metodickou pomoc při zpracování závěrečné práce.


O studijním oboru 

Titul MSc. (Master of Science) nabízí studentům rozšíření doposud v praxi využívaných vědomostí, znalostí, kompetencí a zkušenosti. MSc. studium je na rozdíl studia MBA více zaměřeno na teoretickou rovinu, která je následně aplikována na praxi a práci manažera. Z tohoto důvodu studenti získají jak hlubší odborné tak i teoretické znalosti, dovednosti i kompetence.

Titul MSc. je nejvíce rozšířen v anglosaských zemích. Zájem však o něj roste i v České republice. Získáním tohoto profesního titulu a zejména nových praktických dovedností pozvednete svou pracovní pozici, nastartujete novou kariéru či zvýšíte konkurenční výhodu na pracovním trhu.