Management ve zdravotnictví

Kombinované studium komplexně zahrnuje problematiku řízení ve zdravotnických organizacích včetně financování, dotýká se oblasti práva, projektového plánování, lékařské etiky či řízení lidských zdrojů . Na výběr máte jeden ze tří profesních titulů: MBA/MHA/MPH

Mgr. Helena Schwarczová, koordinítorka studia
Mgr. Helena Schwarczová, koordinítorka studia

Moje vize:  člověk, který si není sám sebou jist, komplikuje své okolí. 

Školné:

Cena za celou délku studia 59 880,- Kč vč. DPH.

Lze zaplatit buď jednorázově nebo ve splátkách po dobu studia na 12 měsíců (výše splátky 4.990,-Kč vč. DPH)

Poplatky:

jednorázový poplatek za promoce činí 3.500,- Kč. vč. DPH

Žádné další poplatky nejsou vybírány.

Délka studia: 2 semestry (12 měsíců).

Forma studia: on-line výuka s možností 1x v měsíci účasti na seminářích vedených přímo vyučujícími z praxe.

Jazyk studia: český, slovenský.

Studijní materiály: zdarma, na vyžádání i v tištěné podobě.

Zakončení předmětů: řešení zadaných konkrétních úloh pomocí počítačové aplikace.

Zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA ve zdravotnictví.

Tutor: každému studentovi je přidělen tutor, který Vás vede po celou dobu studia a je Vám nápomocen při řešení potíží.

Přijetí ke studiu: ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do 10. měsíců. Každý předmět je zakončen elektronicky z pohodlí domova vypracováním testu vč. případové studie, který je klasifikován lektorem. Zbylé dva měsíce jsou věnovány pro psaní závěrečné práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí a student obdrží manažerský titul MBA ve zdravotnictví.

Předměty studijního oboru


Marketingový management I.

Cílem je poskytnout přehled a pochopit význam vybraných marketingových analýz významných pro fungování organizace či podniku. Využitím vybraných marketingových analýz lze získat reálná, přesná, aktuální a relevantní data či informace pro potřeby organizace či podniku. Monitoring, analýza, hodnocení a vypracování závěrečných doporučení či zpráv tak mohou pomoci činit kvalitní manažerská rozhodnutí nejen v rámci vnitřního, ale také v rámci prostředí vnějšího. Vybrané marketingové analýzy mohou pomoci mimo jiné také výkonnosti či konkurenceschopnosti konkrétní organizace či podniku.

Právo ve zdravotnictví

Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty, které plynou z lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se může setkat při své praxi každý lékař či zdravotník. Řeší například  možné právními prostředky, je-li na něho podána žaloba, trestní oznámení, stížnost, apod. Předmět dále pojednává o podmínkách právní odpovědnosti v medicíně, trestných činech ve zdravotnictví, náhradě škody, ochraně osobnosti, problematice informovaných souhlasů, reversů, hospitalizaci bez souhlasu, povinné mlčenlivosti a ochraně osobních údajů, zdravotnické dokumentaci, právních vztahů zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. 

Kvalita péče ve zdravotnictví

Kvalita péče ve zdravotnictví je jedním z nejčastěji citovaných principů zdravotní politiky a v současné době je prioritní agendou nejen politiky na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Navzdory rozsáhlé literární základně a všeobecnému uznání její důležitosti ve zdravotnických systémech neexistuje jednotné chápání pojmu "kvalita péče" a existuje určitá neshoda ohledně toho, co zahrnuje. Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený komplex teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti kvality ve zdravotnictví.

Management rizik a klinické praxe

Řízení rizik je nedílnou součástí řídících procesů. Současné zdravotnictví si již nevystačí s pouhou implementací legislativy týkající se managementu rizik, ale je nutné jejich systematické řízení a analýza. Se zvyšujícícmi se znalostmi, novými technologiemi a rostoucí komplexností léčebných postupů a metod dochází k růstu pravděpodobnosti výskytu rizik a v některých případech i ke vzniku rizik nových. Cílem tohoto předmětu je naučit se rizika identifikovat, posudit jejich závažnost a přijmout konkrétní opatření tak, aby bylo možné rizika minimalizovat nebo zcela eliminovat.  

Ekonomika a financování, řízení zdravotnického zařízení

Předmět je zaměřen na problematiku financování a řízení zdravotnických zařízeních v ČR. Cílem je představit základní principy financování zdravotnické péče v České republice, dále na základě ekonomických výkazů jako je rozvaha a výkaz zisku a ztrát provést výpočet základních ekonomických modelů jako jsou poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely či ukazatele rozdílové. Dále bude student schopen  provést rozbor těchto výkazů na horizontální a vertikální úrovni.

Veškeré výsledky pak student dokáže okomentovat a navrhne možná řešení v případě zhoršených ekonomických výsledků.   

Manažerská komunikace a kultura mluveného i psaného projevu

Tento předmět Vám poskytne praktické informace, rady, doporučení i návody jak zefektivnit komunikace ve vaši organizaci či firmě, jak lépe zadávat informace či příkazy, jak předcházet komunikačním neshodám či jak vést efektivní poradu.

Závěrem se budeme zabývat tématem zpětné vazby, hodnocení výkonu zaměstnanců a konstruktivní kritikou.  

Marketingový management II.

Předmět navazuje na Marketingový management I. Cílem tohoto předmětu je získat informace o marketingu v celém jeho kontextu. Úloha a potřebnost marketingu jako samostatné disciplíny je dnes neoddiskutovatelná. Je to právě marketing, který se spolupodílí na chování nejen zákazníků a spotřebitelů, ale také na jednání organizací či podniků. Předmět se neorientuje jen na klasický produkt, ale také na služby a dále tyto dvě základní proměnné rozvádí spolu se strategií cenovou, distribuční a propagační. V neposlední řadě jde o to v praxi uplatnit to, aby komunikace organizace či podniku byla integrována s cílem maximální účinnosti.

Řízení lidských zdrojů a budování značky zaměstnavatele

Cílem předmětu je studenta seznámit s podstatou a vybranými tematickými okruhy zaměřenými na oblast řízení lidských zdrojů. Vnitřně motivovaný, spokojený a loajální zdravotní personál tvoří základní stavební kámen každého zdravotnického zařízení. Tyto skutečnosti mají dále pozitivní vliv na tvoru image, pověsti, značky, prestiže a dobrého jména zdravotnického zařízení. Výuka se zaměřuje na vybrané personální činnosti, jako například proces vyhledávání lidských zdrojů, problematiku zaměřenou na péči o zaměstnance a konče procesem orientovaným na penzionování zaměstnanců.  

Etická a filozofická dilemata ve zdravotnictví

Cílem výuky je vytvořit předpoklady k základní orientaci v obsahových problémech a poslání etiky, v její filosofické základně. Umožnit základní orientaci v historických i současných filosofických a etických koncepcích se vztahem k problematice morálky a etiky zdravotníka. Usměrnit samostatné studium studentů, obrátit jejich pozornost na podněty podílející se na konstituování profesní etiky - objasnit rostoucí význam etiky zdravotníka v dnešní době. zdravotníka. Současně, na základě komentáře širších souvislostí, objasnit zásady dnešních etických kodexů ve zdravotnictví.

Individuální seminář k závěrečné práci