Konsolidační balíček - co přinesl - přehled vybraných změn

23.02.2024

Cílem balíčku je konsolidovat dlouhodobý deficit státního rozpočtu.

Vybrané změny:

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %.

Počet sazeb DPH se sníží na dvě, a to na základní 21% (zůstává) a sníženou 12% (dříve 15% a 10%). Včetně přesunu některých sazeb za zboží a služby odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235 (uvedeno v příloze)

Sazby daně z nemovitých věcí se zvyšují zhruba na 1,8 násobek.

Cena roční dálniční známky se zvyšuje na 2 300Kč.

Sazba nemocenského pojištění zaměstnanců, a to ve výši 0,6%. U osob pracujících na DPP se zavádějí dva limity pro odvody na sociální pojištění, a to pokud zaměstnanec dosáhne u jednoho zaměstnavatele výše odměny přesahující 25 % průměrné mzdy nebo pokud bude pracovat na DPP u více zaměstnavatelů se součtem odměn přesahujícím 40 % průměrné mzdy.

Ve spojitosti se zaměstnanci pracujícími na DPP je zaměstnavatel "povinen do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích - těmito údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání a výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval. U příjmů, které zaměstnavatel těmto zaměstnancům zúčtoval po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, uvede zaměstnavatel též kalendářní měsíc, ve kterém toto zaměstnání skončilo.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance činného na základě dohody o provedené práce nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání upozornit na možný vznik povinnosti odvést pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je-li zaměstnán na základě dohody o provedení práce v kalendářním měsíci u více zaměstnavatelů a překročí-li jeho započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce u všech zaměstnavatelů rozhodnou částku.